PLEN

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Oxime Industires Michał Grzegorek z siedzibą w Trzebnicy Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Oxime Industries Michał Grzegorek.

 1. Administratorem danych osobowych jest Oxime Industries Michał Grzegorek z siedzibą w Trzebnicy , ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 41/10 55-100 Trzebnica.
 2. Oxime Industries Michał Grzegorek przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące: przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, obsługi, realizacji płatności.
 3. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 9. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Oxime Industries Michał Grzegorek z siedzibą w Trzebnicy Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 10. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, to jest m.in. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i informatycznych – w zakresie w jakim staną się podmiotem przetwarzającym.
 12. W związku z przetwarzaniem przez Oxime Industries Michał Grzegorek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Oxime Industries Michał Grzegorek Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a po tej dacie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 14. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Oxime Industries Michał Grzegorek podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
 15. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 16. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 17. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 18. Dane osobowe będą przechowywane przez Oxime Industries Michał Grzegorek wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych oraz obowiązków wynikających z umowy, a następnie nie dłużej niż czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) i przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.