REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXIME Industries Michał Grzegorek 

 

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

OXIME Industries Michał Grzegorek

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  41/10, 55-100  Trzebnica ,  dolnośląskie

2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości

podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości

niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny:

OXIME Industries Michał Grzegorek

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  41/10, 55-100  Trzebnica ,  dolnośląskie

4. Cennik dostaw – koszt dostaw jest zależny od wagi, ilości zamówionego towaru oraz adresu

adresata/zamawiającego. Minimalny koszt dostawy to 13 zł brutto,

5. Dane kontaktowe:

OXIME Industries Michał Grzegorek

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  41/10, 55-100  Trzebnica ,  dolnośląskie

e-mail: shop@oxime.pl

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to

nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,

poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub

związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach,

orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym

lub administracyjnym.

8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu. Rodzaj dostawy zależy od

ilości, wagi zamówionego towaru oraz adresu adresata.

9. Dowód zakupu – rachunek, faktura sprzedażowa lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,

dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

13. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o

których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia

2007 roku z późniejszymi zmianami.

14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u

Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów

Kupującego.

16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia

obejmie rzecz w posiadanie.

19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania

sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny

pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem. Oxime.pl

umożliwia dokonanie płatności poprzez elektroniczny serwis płatności PayU oraz poprzez wykonanie przelewu

tradycyjnego na konto Sprzedającego.

21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w

rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z

późniejszymi zmianami.

22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych

Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem:

https://oxime.pl/politykaprywatności

23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

24. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana

jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

25. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

26. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu

udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

28. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i

Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września

2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

30. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem oxime.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może

złożyć zamówienie.

32. Sprzedający:

OXIME Industries Michał Grzegorek

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  41/10, 55-100  Trzebnica ,  dolnośląskie

NIP: 915-17-98-785

REGON:365312366

KONTO BANKOWE: 71 1600 1462 1881 7054 5000 0001

33. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający

przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za

pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

34. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

35. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535

Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

36. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

37. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

1. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

2. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a

Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

3. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

4. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez

Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez

Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

5. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która

wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez

umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia

odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,

oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o

zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

38. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem

osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub

orzeczenia właściwego organu.

39. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie:

rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a

zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨

podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy

się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie

uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu

uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o

prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od

umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy

wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu,

wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów

znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na

odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią

świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w

następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub

nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na

ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ

na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć

wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu OXIME.PL

należy je wszystkie wyłączyć́.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

10. Kupujący zobowiązany jest do:

1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności

poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu

niezamówionej informacji handlowej (spam),

4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego

użytku osobistego,

6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

netykiety

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część

może być wielokrotnie powtarzana:

1. dodanie do koszyka produktu;

2. wybór rodzaju dostawy;

3. wybór rodzaju płatności;

4. wybór miejsca wydania rzeczy;

5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego

przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na

koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument

nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym

informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a

zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy

i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości zamówienia.

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień

złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu

rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany

wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca

wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy

zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w

art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie

wiadomości e-mail na adres shop@oxime.pl .

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli

został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,

w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie

został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej

zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa

konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi

dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy

z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec

Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu

cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od

momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na

Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli

jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił

zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo

do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na

wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do

zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych

kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a

także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie

bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z

umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego

demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak

zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo

może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości

ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest

upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć

rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania

dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest

udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku

przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo

Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad

lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego:

oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.

Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego

oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W

przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat

od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed

upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z

upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od

momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed

upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia

kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z

tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo

obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsumentżądał wymiany rzeczy na

wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo

obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia

wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do

wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu

prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego,

przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna

biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego

zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym

że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli

Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym

orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny,

może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady,

choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w

szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i

ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie

otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku

naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli

Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz

Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a

zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane

z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w

związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to

uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na

przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale

również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́

również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z

obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w

miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na

wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed

wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do

obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin

( oxime.pl/regulamin-zakupow ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej

Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem

sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze

aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy

prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania

mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym

przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i

zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem

unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród

znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe

rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.